Blog » Bazy danych

Krok za krokiem — sekwencje w PostgreSQL

sekwencje w PostgreSQL

Sekwencja – uporządkowany ciąg znaków, następujący po sobie w ściśle określonej kolejności. W PostgreSQL (a szerzej w kontekście baz danych), specjalny obiekt bazodanowy – tak pożyteczny, a zarazem już tak w zasadzie oczywisty, że nie spodziewamy się zmian w ich funkcjonowaniu. Tymczasem zmiany takie zostały wprowadzone w PostgreSQL 10.

Zazwyczaj sekwencji używa się do automatycznego numerowania rekordów w tablicy, najczęściej w ten sposób tworzy się klucz główny. W wersjach PostgreSQL < 10 najłatwiej można to było zrobić poprzez:

[email protected]_in_pg10=# CREATE TABLE old_way(id serial primary key, dummy text);
CREATE TABLE

W wersji 10 mamy możliwość użycia innego rozwiązania:

[email protected]_in_pg10=# CREATE TABLE new_way_default(id int GENERATED BY
DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY, dummy text);
CREATE TABLE

Pozornie obie tabele wyglądają niemal identycznie:

Tabela "public.old_way"
 Kolumna |  Typ  | Porównanie | Nullowalne |       Domyślnie       
---------+---------+------------+------------+-------------------------------------
 id   | integer |      | not null  | nextval('old_way_id_seq'::regclass)
 dummy  | text  |      |      | 
Indeksy:
  "old_way_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)

[email protected]_in_pg10=# \d new_way_default
            Tabela "public.new_way_default"
 Kolumna |  Typ  | Porównanie | Nullowalne |      Domyślnie       
---------+---------+------------+------------+----------------------------------
 id   | integer |      | not null  | generated by default as identity
 dummy  | text  |      |      | 
Indeksy:
  "new_way_default_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)

Większość czytelników zapewne zdaje sobie sprawę, że użycie pseudotypu serial powoduje niejawne utworzenie sekwencji, te jednak widzimy dla w obu tabel:

[email protected]_in_pg10=# \ds
            Lista relacji
 Schemat |     Nazwa     |  Typ  | Właściciel 
---------+------------------------+-----------+------------
 public | new_way_default_id_seq | sekwencja | postgres
 public | old_way_id_seq     | sekwencja | postgres
(2 wiersze)

Tabele zachowują się również identycznie, na przykład:

[email protected]_in_pg10=# INSERT INTO old_way (dummy) VALUES ('a'), ('b') RETURNING *;
 id | dummy 
----+-------
 1 | a
 2 | b
INSERT 0 2

[email protected]_in_pg10=# INSERT INTO new_way_default (dummy) VALUES ('a'), ('b') RETURNING *;
 id | dummy 
----+-------
 1 | a
 2 | b

INSERT 0 2
[email protected]_in_pg10=# UPDATE old_way SET id = 3 WHERE id = 1 RETURNING *;
 id | dummy 
----+-------
 3 | a

UPDATE 1
[email protected]_in_pg10=# UPDATE new_way_default SET id = 3 WHERE id = 1 RETURNING *;
 id | dummy 
----+-------
 3 | a

UPDATE 1
[email protected]_in_pg10=# INSERT INTO old_way (dummy) VALUES ('d'), ('e') RETURNING *;
ERROR: duplicate key value violates unique constraint "old_way_pkey"
SZCZEGÓŁY: Key (id)=(3) already exists.
[email protected]_in_pg10=# INSERT INTO new_way_default (dummy) VALUES ('d'), ('e') RETURNING *;
ERROR: duplicate key value violates unique constraint "new_way_default_pkey"
SZCZEGÓŁY: Key (id)=(3) already exists.

O co zatem tyle hałasu?

Choć w istocie tabele wyglądają i zachowują się bardzo podobnie, różni je rola, jaką przy nich odgrywa sekwencja. Jak zostało wspomniane, w przypadku tabeli old_way niejawnie wykonało się kilka operacji, m.in.:

ALTER SEQUENCE old_way_id_seq OWNED BY old_way.id;

W ten sposób powiązano sekwencję i kolumnę, do której została przypisana, jednak oba obiekty egzystują nieco osobno. W wypadku tabeli new_way_default powiązanie to jest znacznie mocniejsze, sekwencja jest całkowicie zależna od tabeli.

Uprawnienia i zarządzanie

W wypadku sekwencji utworzonej w wyniku polecenia GENERATED [...] AS IDENTITY „punktem zarządzania” jest kolumna lub tabela. W kwestii uprawnień wystarczy zatem nadać je na tabelę i są one propagowane dalej:

[email protected]_in_pg10=# CREATE USER tester;
CREATE ROLE
[email protected]_in_pg10=# GRANT INSERT ON old_way TO tester;
GRANT
[email protected]_in_pg10=# GRANT INSERT ON new_way_default TO tester;
GRANT
[email protected]_in_pg10=# SET SESSION AUTHORIZATION tester;
SET
[email protected]_in_pg10=> INSERT INTO old_way (dummy) VALUES ('d');
ERROR: permission denied for sequence old_way_id_seq
[email protected]_in_pg10=> INSERT INTO new_way_default (dummy) VALUES ('d');
INSERT 0 1

Również modyfikacja sekwencji może za pomocą poleceń odnoszących się kolumny (tu korzyścią jest to, że nie musimy pamiętać nazwy samej sekwencji):

[email protected]_in_pg10=# ALTER TABLE new_way_default ALTER COLUMN id RESTART WITH 4;
ALTER TABLE

W przypadku sekwencji utworzonej za pomocą pseudotypu serial musimy odwołać się do niej bezpośrednio:

[email protected]_in_pg10=# ALTER SEQUENCE old_way_id_seq RESTART WITH 4;
ALTER SEQUENCE

Sekwencji new_way_default_id_seq nie możemy usunąć:

[email protected]_in_pg10=# DROP SEQUENCE new_way_default_id_seq CASCADE;
ERROR: cannot drop sequence new_way_default_id_seq because table new_way_default column id requires it
PODPOWIEDŹ: You can drop table new_way_default column id instead.

Jednak zniknie ona wraz ze zniesieniem zależności:

[email protected]_in_pg10=# ALTER TABLE new_way_default ALTER COLUMN id DROP IDENTITY;
ALTER TABLE
[email protected]_in_pg10=# DROP SEQUENCE new_way_default_id_seq;
ERROR: sequence "new_way_default_id_seq" does not exist

W wypadku drugiej sekwencji można usunąć ją (a zarazem powiązanie z tabelą) z użyciem klauzuli CASCADE:

[email protected]_in_pg10=# DROP SEQUENCE old_way_id_seq ;
ERROR: cannot drop sequence old_way_id_seq because other objects depend on it
SZCZEGÓŁY: default for table old_way column id depends on sequence old_way_id_seq
PODPOWIEDŹ: Use DROP ... CASCADE to drop the dependent objects too.
[email protected]_in_pg10=# DROP SEQUENCE old_way_id_seq CASCADE;
NOTICE: drop cascades to default for table old_way column id
DROP SEQUENCE

GENARATED ALWAYS AS IDENTITY

Podczas tworzenia tabeli new_way_default, kolumnę id utworzyliśmy z opcją GENERATED DEFAULT AS IDENTITY, stąd właśnie możliwość modyfikowania jej wartości za pomocą zapytań INSERT czy UPDATE. Jednak jeśli użyjemy konstrukcji ALWAYS, sytuacja ulegnie zmianie:

[email protected]_in_pg10=# CREATE TABLE new_way_always(id int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, dummy text);
CREATE TABLE
[email protected]_in_pg10=# INSERT INTO new_way_always (dummy) VALUES ('a'), ('b') RETURNING *;
 id | dummy 
----+-------
 1 | a
 2 | b
(2 wiersze)

INSERT 0 2

[email protected]_in_pg10=# INSERT INTO new_way_always VALUES (5, 'a') RETURNING *;
ERROR: cannot insert into column "id"
SZCZEGÓŁY: Column "id" is an identity column defined as GENERATED ALWAYS.
PODPOWIEDŹ: Use OVERRIDING SYSTEM VALUE to override.
[email protected]_in_pg10=# UPDATE new_way_always SET id = 3 WHERE id = 1 RETURNING *;
ERROR: column "id" can only be updated to DEFAULT
SZCZEGÓŁY: Column "id" is an identity column defined as GENERATED ALWAYS.

Ograniczenie to jest znoszone podczas używania polecenia COPY:

[email protected]_in_pg10=# COPY new_way_always FROM STDIN WITH ( DELIMITER ',' );
Enter data to be copied followed by a newline.
End with a backslash and a period on a line by itself, or an EOF signal.
>> 55,s
>> 66,df
>> \.
COPY 2

Składnia

Ostatnim, ale na pewno nie nieistotnym aspektem są zmiany syntaktyczne, bo powodują one kompatybilność ze standardem SQL:2003. I choć trudno sobie wyobrazić potrzebę migracji z PostgreSQL do… w sumie jakiegokolwiek innego silnika, niewątpliwie taka standaryzacja ułatwia życie młodym adeptom administracji bazami danych 😉

Źródła:
https://www.postgresql.org/docs/10/static/datatype-numeric.html#DATATYPE-SERIAL
https://blog.2ndquadrant.com/postgresql-10-identity-columns/
https://www.depesz.com/2017/04/10/waiting-for-postgresql-10-identity-columns/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *