EuroDB jest w pełni zgodne z PostgreSQL 14.1, 13.3, 12.4 lub 11.9. Migracja z natywnej implementacji tego silnika nie wymaga zmian w aplikacjach. Ewentualne zmiany są proste oraz jedynie opcjonalne, a ich celem jest lepsze wykorzystanie dodatkowych możliwości EuroDB.

Tabela obrazuje różnice w możliwościach silnika zastosowanego w EuroDB w porównaniu z natywną implementacją PostgreSQL dostępną w systemach Red Hat®, Oracle® Linux, CentOS, Scientific Linux.

Funkcja RHEL/CentOS/SL/OL EuroDB
maksymalny rozmiar BLOB 2GB 4TB
modyfikacja parametrów konfiguracyjnych
klastra przy użyciu kwerendy (ALTER SYSTEM)
nie tak
sumy kontrolne plików danych nie tak
COPY do STDIN/STDOUT nie tak
INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING / UPDATE nie tak
widoki zmaterializowane (materialized view) nie tak
wsparcie dla partycjonowania nie tak
kompilacja JIT zapytań nie tak
wydajność indeksów GIN niska wysoka
rozmiar indeksów GIN duży mały
modyfikacja typu logowania dla tabeli
(LOGGED / UNLOGGED)
nie tak
prywatne procesy w tle nie tak
dynamiczne procesy w tle nie tak
dziedziczenie z tabel obcych nie tak
agregacja danych na podstawie zbiorów grup
(GROUPING SET)
nie tak
import schematu z obcego serwera nie tak
wzbogacona obsługa JSON / JSONB nie tak
obsługa opcji LATERAL
(dostęp do wartości sub-kwerend w kwerendzie nadrzędnej)
nie tak
odświeżanie widoków zmaterializowanych (REFRESH) nie tak
ustawienie minimalnego i maksymalnego rozmiaru WAL
(zamiast ilości plików)
nie tak
równoległy pg_dump (wielowątkowy) nie tak
sloty replikacyjne (replication slots) nie tak
obsługa bezkonfliktowej aktualizacji kolumn bez kluczy
(NO KEY UPDATE)
nie tak
replikacja kaskadowa nie tak
anonimowa pamięć współdzielona nie tak
stałe opóźnienie w replikach nie tak
modyfikowalne widoki proste (UPDATE/INSERT/DELETE) nie tak
numerowanie wierszy (WITH ORDINALITY) nie tak
modyfikowalne referencje do baz obcych
(Writable Foreign Data Wrapper)
nie tak
indeksy skrócone nie tak
sterowanie przepustowością pg_basebackup nie tak
indeksy BRIN nie tak
równolegle czyszczenie bazy (VACUUM) nie tak
Wsparcie dla zimnego startu bazy (pg_prewarm) nie tak
zredukowany poziom blokowania dla modyfikacji tabeli nie tak
próbkowanie tabeli (TABLESAMPLE) nie tak
pomijanie wierszy zablokowanych nie tak
wsparcie dla Kerberos 5 nie tak
obsługa filtrów na wynikach zagergowanych nie tak
obsługa transformacji danych (TRANSFORM) nie tak
pg_rewind (przywracanie nodów klastra po failoverze) nie tak
wsparcie wyrażeń regularnych w indeksach trygramowych nie tak
dostęp do czytelnego zrzutu WAL nie tak
wsparcie dla definiowania partycji z kluczami głównymi, kluczami obcymi, indeksami i wyzwalaczami nie tak
domyślna partycja dla podzielonych tabel (default partition) nie tak
tworzenie partycji przy pomocy tzw. hash partitioning nie tak
automatyczne przenoszenie wierszy pomiędzy partycjami w przypadku zmiany klucza nie tak