Kilka słów o wyzwaniach w chmurze IT

Wzrost i popularyzacja rozwiązań chmurowych przyniosła znaczącą zmianę w sposobie myślenia o infrastrukturze komputerowej we wszystkich nowoczesnych i nastawionych na przetwarzanie informacji przedsiębiorstwach. Chmura publiczna oferuje dostęp do gigantycznych zasobów przy pomocy prostych, pojedynczych operacji.

Obecnie w ciągu kilku sekund użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może uruchomić dziesiątki, setki lub nawet tysiące maszyn wirtualnych, kontenerów lub zarezerwować zasoby na inne usługi, na przykład przetwarzanie wsadowe czy magazyn obiektowy (ang. object storage).

W związku z ogromnymi możliwościami rozwiązań chmurowych zarządzanie tylko pojedynczą chmurą rodzi wiele naturalnych wyzwań, a wśród nich:

 • konieczność przeszkolenia zespołu z obsługi zadanej platformy chmurowej
 • konieczność monitorowania usług, często przy pomocy narzędzi specyficznych dla danej platformy
 • konieczność monitorowania kosztów, których wyliczenie w prosty sposób jest często niemożliwe.

Zalety i wyzwania środowisk wielochmurowych

W wielu organizacjach środowisko, którym dysponujemy, składa się (lub w niedalekiej przyszłości będzie się składać) z dużej ilości usług pochodzących od różnych dostawców chmurowych. Mówimy wtedy o tzw. multicloud (pol. środowisko wielochmurowe). Środowiska wielochmurowe mają wiele zalet, a do głównych należą:

 • brak ryzyka zamknięcia organizacji w ramach jednego rozwiązania (vendor lock-in) i w konsekwencji brak ryzyka pozostania „zakładnikiem” finansowym i technologicznym jednego dostawcy
 • redundancja – w przypadku awarii jednego z dostawców zachowujemy możliwość dynamicznego przeniesienia obciążenia (ang. workload) do innego dostawcy usług
 • optymalizacja kosztów – dzięki możliwości wybierania poszczególnych usług od różnych dostawców uzyskujemy łatwość dopasowywania do rzeczywistych potrzeb, przy okazji elastycznie zarządzając kosztami. Dodatkowo organizacje korzystające ze środowiska typu multicloud są znacznie skuteczniejsze w negocjacjach cenowych z dostawcami usług chmurowych
 • wyższa wydajność – wbrew obiegowej opinii o równoważności rozwiązań, te same usługi w poszczególnych środowiskach chmurowych potrafią w zadanej cenie osiągać znacząco różną wydajność. Środowisko wielochmurowe umożliwia w tym zakresie jeszcze głębszą optymalizację wydajności
 • celowana lokalizacja – poszczególne usługi chmurowe znajdują się zazwyczaj w innych lokalizacjach geograficznych niż ich użytkownicy. Takiej sytuacji mogą towarzyszyć niepożądane opóźnienia czasowe, co stanowi szczególną uciążliwość, gdy szybka interakcja z systemami ma kluczowe znaczenie. Posiadanie środowiska wielochmurowego umożliwia w tym obszarze elastyczniejsze dostosowanie się do wymagań technologicznych
 • różnice w sposobach dostępu do wskazanych funkcjonalności – np. różne chmury w odmienny sposób wspierają dostęp do zagnieżdżonej wirtualizacji. Środowisko multicloud pozwala nam na użycie optymalnego rozwiązania do często specyficznego zadania.

Część wyzwań, które przed organizacjami stawiają środowiska wielochmurowe, wynika wprost z niedoskonałości samych środowisk chmurowych. Korzystanie z multicloud pogłębia niektóre z tych trudności. Inne są skutkiem stosowania wielu różnych rozwiązań równocześnie. Wśród typowych wyzwań można wskazać:

 • konieczność przeszkolenia zespołu z obsługi wielu różnych, często bardzo zaawansowanych platform chmurowych (sam AWS ma 175 różnych usług i produktów – stan na 1 lipca 2020)
 • konieczność monitorowania usług, często z użyciem wielu narzędzi i wielu sposobów dostępnych na różnych platformach
 • konieczność monitorowania kosztów na wielu platformach, których wyliczenie w prosty sposób jest często niemożliwe, bo cenniki dostawców chmurowych zazwyczaj są zawiłe, a mnogość cenników i vendorów ten proces dodatkowo komplikuje
 • większość dostawców usług chmurowych ma różne, niezgodne ze sobą sposoby autentykacji oraz autoryzacji.

Jakby tego było mało, część organizacji wykorzystuje jeszcze inny model usług tzw. chmurę hybrydową, która dodatkowo w naturalny sposób je uzupełnia lub jest specyficznym podzbiorem środowisk multicloud.

Hybrid Cloud

Czym jest chmura hybrydowa?

Chmura hybrydowa jest rozwinięciem idei środowisk wielochmurowych. Większość użytkowników rozumie ją jako połączenie chmur publicznych i prywatnych (stąd jej hybrydowość). Zdarza się też, że mówiąc o chmurze hybrydowej, mamy na myśli korzystanie po prostu z usług dwóch dostawców chmury (obojętne czy publicznych, czy prywatnych).

Chmura hybrydowa z jednej strony w naturalny sposób może uzupełnić środowisko multicloud np. wtedy, gdy szczególnie wrażliwe usługi lub dane są w chmurze prywatnej, podczas gdy ogólnodostępna część działalności organizacji znajduje się w chmurze publicznej. Z drugiej strony posiadanie chmury hybrydowej umożliwia optymalizację wydatków poprzez elastyczne przenoszenie zasobów z chmury publicznej do prywatnej (lub odwrotnie), w zależności od kosztów utrzymania w poszczególnych środowiskach.

Zarządzanie chmurami z głową – EuroIQ

Ja widać, zarządzanie środowiskami wielochmurowymi jest po prostu złożone i trudne. Z punktu widzenia użytkownika idealnym rozwiązaniem byłby „zarządca zarządców” poszczególnych środowisk chmurowych. I takim właśnie rozwiązaniem jest EuroIQ. Głównym zadaniem tego produktu jest uproszczenie zarządzania środowiskami wielochmurowymi zarówno publicznymi, prywatnymi, jak i hybrydowymi. Służy temu centralna konsola, która w trybie graficznym umożliwia między innymi:

 • integrację wielu środowisk chmurowych przy pomocy scentralizowanego rozwiązania
 • zbieranie informacji dotyczących użycia, monitoringu, wydajności i szeroko pojętej analityki usług działających w chmurze
 • zapewnienie większego bezpieczeństwa, ustalenie polityk dla użytkowników czy zarządzanie konfiguracją
 • automatyzację zadań, provisioning czy orkiestrację kontenerów.

Więcej informacji o zaletach i możliwościach tego produktu znajduje się w kolejnych zakładkach EuroIQ.