W natywnej implementacji platformy, poza graficznym narzędziem analitycznym, dane (a także wszystkie metody wyszukiwania, agregacji i analityki) dostępne są poprzez interfejs API REST.

Finalne postaci zdarzeń są automatycznie partycjonowane i indeksowane. Jednocześnie następuje ich rozproszenie pomiędzy dostępne serwery wykonawcze oraz retencyjne (możliwa architektura mesh). W celu zapobiegnięcia awarii platformy EuroLog wszystkie zdarzenia domyślnie (jest to konfigurowalny parametr) zapisywane są w redundancji n+2. W przypadku awarii któregoś z węzłów lub wykonywania prac serwisowych redundantne instancje przejmują rolę instancji wykonawczych. Po zakończeniu prac (lub usunięciu awarii) dane są synchronizowane. Na serwerach redundantnych wykonywane są ponadto wszystkie operacje analityczne, zatem wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych jednocześnie znacznie podnosi wydajność całej platformy.

Udostępnione GUI pozwala na prezentację danych w formie wykresów, histogramów, tabelarycznej i wielu innych.

Przykłady prezentacji z platformy EuroLog: