Dzięki wbudowanemu mechanizmowi kolejkowania zebrane zdarzenia przechowywane są w persystentnej kolejce. Pozwala to na wykonywanie prac administracyjnych i konfiguracyjnych na produkcyjnym systemie bez utraty nawet pojedynczego zdarzenia. W systemach wysokiej wydajności możliwe jest zapisywanie zdarzeń bezpośrednio do mechanizmu kolejki z pominięciem mechanizmu obsługi zdarzeń oraz kolektora EuroLog redukując w ten sposób opóźnienia do minimum przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad stanem aplikacji.

Kolejka jest w pełni zarządzana przez interfejs graficzny. Dostępny jest również zestaw narzędzi do monitoringu wydajności i sprawności kolejki.

Mechanizm ten pełni również rolę bufora, który pozwala dostosować rozmiar wdrożenia do zmiennych potrzeb. Większość systemów charakteryzuje się okresami wzmożonej i zmniejszonej aktywności. Buforowanie zdarzeń pozwala na obsługę takich przypadków i utrzymywanie infrastruktury odpowiedzialnej za logowanie w optymalnej skali.